Thursday, November 7, 2013

Overrabbiner Friediger i synagogen. Foto: Wikipedia

 
EN HILSEN 

JUDISKA KRONIKA
KÖBENHAVN 
1932


Ungdomsforbundet starter atter et nyt Blad! Vi lykønsker Forbundet til dette nye Foretagende! Bladet skal svare til Forbundets Program; det skal være et Bindeled mellem Forbundets spredte Medlemmer, Men havde det ikke for Aars tilbage et eget Blad? 

Det gik ind! Hvorfor? Der manglede vel interesse hos den Kreds, som Bladet havde Bud til. Eller havde maaske Bladet inet Bud at bringe? Var dets indhold ikke saaledes, at enhver Læser blev beriget af det?

Dog lad det være som det vil! Vi staar overfor et nyt og forhaabentlig betydeligt Afsnit i Forbundet Historie.

En af vore gamle Vismænd gav en Gang en Skildring af en “ben olam haba, “ af et Menneske der er værdig til at leve et evigt Liv. Han har tre Kendetegn: Har har sin Rod i Erez Israel, han opdrager sine Børn til gode Jøder for han har Vin tilovers fra Kiddusch til Hawdala. 

Vi ønsker Bladet en “evig Tilværelse. Lad det gaa i Arv fra den ene Generations Ungdom til den anden. Men saa maa det have sin Rod i “Eretz Israel. “ Erez Israel er ikke blot det gamle jødiske Land, men samtidig et Symbol paa den gamle jødiske Aand, paa de Faders Aand, der hviler i Erez Israel hellige Jord. 

Kan en Jødedom tænkes uden denne Aand? Er vi ikke med Tusind Baand knyttet til vort Folks begivenhedsrige Historie? Give Ungdommen Sans for denne Historie, Forstaalese af de Kræfter der virkede i vort Folks Liv og de vil føle Forlangende efter at føre Historen videre at tage aktiv Del i det jødiske Folks aandelige og kulturelle Udvikling. 

Fortæl de unge Mennesker, hvad de gamle gjorde, da Jødedommen var i Fare og det var den mange Gange hvordan de bragte  Beviser for “lo alman Israel, “ at Israel ikke er forladt og derfor “ al tira awdi Jakob,”behover det ikke at frygte. 

Alt dette vi de forstaa, hvis Bladet ogsaa viser det andet Kendetegn: at ville opdrage til Jødedommen, til den sande Jødedom, til den der samler og ikke splitter. Forkynd og raab med høj Stemme, som der kun give een Gud, saaledes gives der kun eet jødisk Folk og een Jødedom. 

Men denne Jødedom har sin Form, sit indhold og inge Vilkaarlighed, ingen tilfaldig Strømning kan forandre den. Vi kæmper for Jødedommens Fornøyelse. Men det kan aldrig betyde at give Jødedommen er en ny Form, et andet Udseende, det kan aldrig betyde at forandre de Love som hører til Jødedommens Struktur. Fornyelse hedder: at give den nye krefter, nye Impulser, ved hvis Hjælp det gamle blad kan virkeliggjøres.

Og endelig: lad aldrig den opbøjede Aand, den højtidelige Stemning fare. Naar du behandler jødiske Problemer og søger at løse dem, glem ikke et øjeblik: “hamakom ascher ata omed alav, admoth kodesch hu,“ du staar paa hellig Jordbund! Saa bliver det, du har at sige til Gavn, og til Velsignelse. 

Maatte det nye Blad blive til Velsignelse for Forbundet!


København 
April 1932


Max  Friediger
Judiska Kronika


Dr.  Friediger (1884-1947) förmidlar hans engagemang för traditionella, religiösa judendomen också om sionismen. Han föddes i Ungern och fick sin rabbinsk utbildning i en ortodoxa prästseminariet i Berlin före utnämningen till överrabbiner av Köpenhamns judiska gemenskapen 1920.   

Han skrev flera böcker på 1930-talet, bland dem en historian om judarna, om judisk etik. Han var bland de 484 danska judar som togs till Theresienstadt och i slutet av kriget, som tillsammans med de andra danska överlevandearna, räddas av Bernadottes vita bussar RödaKorset konvojen.