Saturday, February 11, 2017
Arbeiderpartiets ukemagasin

Lørdagskvelden 
15 juni, 1935

Jag jøden är, som ej har fosterland
Och ej har hem, förhatad allestades
Som spott och spe välkomna vid var strand,
Dit jag vid sorgens hand i landsflykt ledes
Men dag skal gry da allting värder nytt
Och fjälen bort fran alla ogon falla
Da hatets järn till hjärtets guld sig bytt
Och syskonedjan skal omfatta alla

V. TydbergSiden middelalderen er det vel få sagnfigurer som har vært så populære som Den evige jøde. Hans eventyrlige skjebne er behandlet bl.a i bretonske, franske, engelske og spanske viser. Ja, endog en rekke avhandlinger og filosofiske tankedikt er blitt viet denne merkelige skikkelse.

I den nyere tid er det også mange forfattere som her har funnet rikt stoff å øse av. Goethe behandlet således i sin ungdom Ahasverus i et dikt: dette blev dog ikke fulført, da han i Faust fant den skikkelse som bedre kunde uttrykke hans tanker. Robert Hamerling har filosofert over hans ophold i Rom. Eugene Sue har omdiktet hans oplevelser til en spennende roman, Scribe og Saint. Georges har benyttet ham i et operastykke, som F. Halevy har satt musikk til. Hostrup har innført ham som en halvt komisk figur i en av sine student komedier. Det kunde ennu nevnes en mengde navn, Berauger og E. Quinet, P. Dupont og E. Grenier, Longfellow, Paludan-Müller, H.C. Andersen, Strindberg, Viktor Rydberg, osv.

Det tankeinnhold som knytter sig til Ahasverus er usedvanlig rikt og omfattende. I individuell form gjengir hans livshistorie det hebraiske vandringsfolks merkelige skjebne. Men han kan også symbolisere hele menneskeslektens urolige og rastløse liv, den evige kamp og strid. 

De eldste oplysninger vi har om denne sagnfigur skriver sig fra 1200 hundretallet og finnes i en beretning som er blitt nedskrevet på latin av Roger av Wendower i hans bok "Flores Historiarum". Herfra er den optatt i Matthæeus Parisiensis store krønike, "Historia major" (1250) og siden med forandringer og tildikting i Philippe Moushets rimkrønike.

I flere hundre år lå Roger av Wendowers beretning gjemt og glemt bak manuskriptenes tykke lærbind, det var få og ingen som interesserte sig for hvad det stod å lese på de guldnede permament blad. Først i renessansetiden, da lærde og driftige boktykkere begynte å trykke opp middelalderens krøniker dukket beretningen om Den evige jøde atter frem i lyset, og den kom til å danne grunnlaget for en folkebok, som blev utbredt over store deler av Nord-Europa. Det er denne folkebok som har gjort Den evige jødes skikkelse populær i den nyere tid, og den skal derfor bli viet en nærmere omtale. 

I begynnelsen av det 17de århundre (1602) utkom i Tyskland et flyveskrift som vakte stor opsikt. I dette skrift møter vi jøden Ahasverus som blev dømt av Jesus til å vandre om på jorden til dommens dag. 

Da Jesus blev ført til Golgatha for å korsfestes, segnet han under sin byrde, og stanset utenfor Ahasverus hus for å hvile sig. Ahasverus jaget ham vekk og sa at han skulde pakke sig dit han hørte hjemme. Da svarte Jesus: "Jeg skal stå her og hvile, men du skal gå til den ytterste dag". Ahaverus fulgte siden med folkemassen til Golgatha og overvar korsfestelsen. Men efterpå var det umulig for ham å vende tilbake til Jerusalem, han blev som tvunget ut på vandring av en usynlig ånd.

Mange år efter da han vendte tilbake, var byen herjet og brent. Da gav han sig atter ut på vandring og hans ferd gikk fra land til land. År og århundreder svinner, men jøden vandrer fremdeles. I Hamburg og Wien er det således flere som har sett ham, andre beretter at han har dukket op i Madrid og Moskva. Ingen steder slår han sig til ro, men forsvinner like hastig som han er kommet.

Det tyske folkeskrift blev oversatt til en rekke sprog, først til fransk (1643). Fra det 18de århundre finnes likeledes en hollandsk oversettelse, og i det 19 de århundre blev den utgitt på italiensk.

Av den franske oversettelse finnes ennu flere utgaver som nu er store sjeldenheter. På det kgl. bibilotek i Kjøbenhavn finnes således en utgave fra 1631 som bærer følgende, omstendelige tittel: 

"Sandru Beskriffuelse Om en Jøde som vaar Fød oc Baaren til Jerusalem ved Naffn Ahaswerus Hvilcken Personligen haffuer været nærverendis tilstede da Christus er bleffuen Kaarsfest oc indtil denne tid udaff den Almectigste Gud ved Liffuet er Bleffuen oppeholden. Nu nyligen fordansket. Prentet i Kiøbenhaffn Aar MDCXXXI." 

Som alledere nevnt vakte den tyske folkebok ved sin fremkomst betydelig opsikt. Den gav en gammel sagnfigur, en ny skikkelse, og gjennem den blev kjennskapet til Den evige jøde spredt viden om. En ny vekstperiode i sagnets historie begynte. Høie og lave, læge og lærde interesserte sig for ham. I løpet av det 17. og 18 århundre blev han gjenstand for stadige diskusjoner. Man drøftet snart i fullt alvor og med utfoldelse av stor lærdom, snart i en mer uakademisk og spøkefull tone, spørsmålet om hvor megen tiltro man kunde skjenke de forskjellige beretninger om Den evige jøde. Ved Kjøbenhavns universitet disputerte således en C. Kildgaard i 1733 om "Fabelen om Den udødelige jøde" og lignende disputaser fant sted ved mange universiteter. 

Efter som tiden gikk, vokste beretningen om Den evige jøde. Den oprinnelige fortelling om ham blev utvidet på mange måter, og særlig ved tilføielser av beretninger om hans tilsynekomst, snart i en by, snart i en annen. Alle disse beretninger ligner hverandre i høi grad og å gjennemgå dem vilde bli for trettende. Vi skal derfor bare nevne noen i all korthet. I året 1604 møtte to franske adelsmenn ham på deres reise til Henrik IVs hoff i Paris. Noen år senere så den rettlærde Louvet ham i Beauvais, hvor han fortalte frelserens lidelseshistorie til en barneflokk. I 1613 var han i Moskva, 1633 i Hamburg, 1640 møtte to borgere ham i skogen ved Soignies, 1642 blev han sett i Leipzig, osv. 

Det finnes også flere beretninger om bedragere og fantaster som har utgitt sig for å være Den evige jøde. Iført gamle og fillette klær stod de frem i byene og på landet og preket over Kristi lideseshistorie, fortalte sine merkelige oplevelser og forkynte verdens nære undergang. I høieste grad komisk er fortellingen om en bedrager som optrådte i Holland i 1623. Hans drakt betegnes nærmest som tyrkisk, han var skallet, hadde langt skjegg, og holdt i hånden en pilgrimsstav som det var festet en flaske til. En dag kom han til Ypern, hvor portvakten på fransk spurte ham om hans navn og hensikten med hans reise. Da han ikke svarte noe, blev det samme spørsmål stilt til ham på spansk og da svarte han: "Jeg er Den evige jøde". Soldaten som het Breyne, blev forbauset over dette svar, og førte ham straks til dommerne, van de Castelle, som underkastet ham et forhør på spansk. Den fremmede fortalte nu den velkjente fortelling om sitt møte med Kristus og bad om lov til å gå rundt i byen og tigge, som han hadde gjort andre steder. Han fikk tillatelse til dette og samlet inn mange rike gaver. Erkebiskopen bad ham til sig og lot ham spise ved sitt bord. Under måltidet uttrykte han sig med stor ferdighet på italiensk, latin, spansk, fransk ,engelsk og flere andre sprog men flamsk forstod han ikke, da han aldri før hadde vært i Flandern. 

Den følgende dag blev han innbudt av en italiensk kaptein. Denne kaptein hadde en gammel soldat som tjener hos sig, og han kunde fortelle at den hemmelighetsfulle gjest sikkert ikke var noen annen enn en soldat ved navn Leopold Delporte, en tidligere bekjent av ham. De hadde tjent sammen i Spania i et regiment som nu lå i Gent. Kapteinen skrev straks til obersten for det angitte regiment og bad om nærmere oplysninger. I mellemtiden var "jøden" trådt i forhold til vertens datter Christien Verschuere, som han hadde gitt forskjellige gaver og lovt ekteskap. Han fortalte henne at han alltid hadde vært gift og at hans kone nr. 123 var død for noen måneder siden. Hans tidligere koner hadde alltid fulgt ham på hans reiser både til lands og til vanns, de hadde alltid hatt penger og behøvde aldri å sørge for noe. Christine var villig til å gifte sig med ham. 

En dag da den fremmede hadde spassert til en nærliggende by, kom en ung kone til Ypern. Hun spurte efter Den evige jøde, og det blev vist til det herberget hvor han bodde. Her fortalte hun vertinnen at hun var jødens hustru for Gud og mennesker, og at hun var blitt gift med ham for tre måneder siden. Da han kom tilbake om kvelden tok hun ham med følgende ord: "Nu kjære mann, når akter du å komme hjem? I to måneder har jeg måttet flakke rundt uten penger fordi du løp fra mig" – Den fremmede vilde ikke kjennes ved henne, hun klaget derfor til dommeren og fortalte ham at den formentlige jøde het Pol Delporte. Dommeren stevnet henne til å møte for rådsherrene den næste dag, og imens innløp det et brev fra regimentschefen i Gent som bekreftet at den fremmede eventyrer var en desertert soldat. 

Farsen fikk dessverre en tragisk utgang: En krigsrett trådte sammen, det blev konstatert at "Den evige jøde" het Pol Delporte og at han tre år i forveien hadde desertert fra et Wallonsk regiment. Han blev dømt til galgen og dommen blev fullbyrdet i hans tidligere regimentsby. 

Et guttebarn som var følgen av hans forhold til Christien Verschuere, fikk navnet Leopold. Han blev senere kjent under navnet Pol Joodts og fra ham nedstammer familien Joodts i Ypern. 

I de såkalte "gateaviser" blev Den evige jødes historie et taknemlig emne. Det blev diktet og sunget viser om ham i Frankrike og England, Belgia og Danmark. Den danske vise, som også blev meget populær her i Norge, skriver sig antagelig fra det 18. århundrede. Visen er senere blitt optrykt adskillige ganger, og har bevart sin popularitet like ned til våre dager. Det er således ikke lenge siden den blev sunget i Radio, til en av våre gamle vakre, religiøse folkemelodier. 

Da den vise, som er en poetisk omskriving av hovedinnholdet i den gamle folkeboks beretning, er på hele 14 vers, vil det ta for stor plass å citere alle her. Som en prøve skal vi bare ta et par: 

En skomager har jeg været, Boed i Jerusalem, 
Christus haver jeg vanæret, 
Var rett en bespotter slem 
Jeg ei Medynk spørge lod, Over det uskyldig Blod 
Derfor må jeg nu omvandre, mig til Straff, 
til Speil for andre 
Jeg har udi Norges Rige maattet taale Frost og Kuld 
Over høie Bjerge stige, Angest bange, Sorrig fuld 
Sverriges Rige jeg også dette Aar beskue må 
I Stockholm, Hovedstaden, Er jeg seet af fleer på Gaden 

I det følgende skal nevnes noen av de overtroiske meninger som i den nyere tid er blitt knyttet til Den evige jøde, eller Jerusalems skomaker, som han i almindelighet kalles i Skandianvia. 

I Frankrike tror bøndene flere steder (Bretagne, Picardie) at han føres av vinden fra det ene land til det annet. Han viser sig derfor bare under sterkt uvær. Når stormen uler og regnet strømmer ned fra himmelen, korser bøndene sig og sier: "Det er Den evige jøde som drar forbi" (cest le Juif – Erraut qui passe). 

For øvrig understrekes meget sterkt i fransk folketro det hovedmoment i sagnet at jøden er udødelig, og det fortelles merkelige eksempler på hvordan han uskadt går gjennem det sterkeste kuleregnet. 

Det er dog særlig i Danmark at hans sagnhistorie har utfoldet sig i frodig vekst. I Vest Jylland forteller man at han bruker hundre år til å vandre rundt i verden. Under hans sko er det dannet et kors av søm og når man ser dette merket på veien, vet man at Jerusalems skomager har vandret der. Andre steder tilføies det at han har lov til å hvile sig en gang om året, nemlig den hellige julenatt, for da er det fred på jorden. Finner han så en plog ute på marken, setter han sig på den, men efter en slik plog som han har sittet på, vokser det bare ukrutt og intet korn. Derfor må ingen plog stå ute på marken julenatt. Alt han rører ved blir forbannet som han selv, og over alt fører han forbannelsen med sig. Noen forteller at han er begynt å søke inn i kirkene under gudstjenesten, det skal imidlertid bare være av nysgjerrighet, for han tror jo ikke på det som blir forkynt der. Om hans yder forteller en av dem som har sett ham, at han på grunn av alderen er skrumpet inn, slik at han ikke er større enn en sort høne, og at det gror mose på klærne hans. 

For øvrig eksisterer det forskjellige mer og mindre utførlige beretninger om hans besøk i vårt land. I en bygd i Telemark fortalte således en gammel kone for noen år siden følgende historie: 

"Med eg var ein liten jentonge, var eg eingong med mor til Nedigard Strand. Da kom det ein honngammal mann rekande til gards. Han såg ut som han var fønnen, og mosagrodd både i skjegg og hår. Eit knytte som han bar yver øksli, slengde han fra seg ute i svali. Me ongane ut og skulde sjå kva det var, men me fekk ikkje stort attfor bryet, for det var ikkje anna enn eldgamle skolester. Gamlingen lika nok ikje at me rørte tingane hans, han kom farande ut som eit uver treiv knyttet sitt og strauk av garden. Men eg hugsar at hu Guri Nedigard sa, at det var nok ingen annan enn Jerusalems skomaker". 

Som en kuriositet kan nevnes en notis som finnes i en mormonavis "Desert News" for 23 sept 1868. Her fortelles at Ahasverus nylig har besøkt en forpakter O'Grady i mormonstaten. Som takk for gjestfri mottagelse hadde han forært sin gjest en foliant innbundet i svinelar som inneholdt et utdrag av Talmud og samtid et skriflig bevis for at han virkelig var Den evige jøde.

Som tidligere nevnt er Den evig jøde blit opfattet som et symbol på jødefolkets tragiske skjebne man har i hans skikkelse sett virlkeliggjørelse av forbannelse i Femte Mosebok (kap 28:64): "Og Herren skal adsprede dig blandt alle folk fra den ene ende av jorden til den annen osv." 

Man må dog huske at en sådan symbolsk opfatning er meget tilsiktet opfatning den er først opstått i sen tid og er absolutt fremmed for sagnet i dets eldste form. Skulde det oprinnelig ligge noen som helst lære i fortelligen måtte det være den at et liv forleget ut over dets naturlige grense nødvendigvis må være en ulykke. Ut fra denne opfatning har den tyske romantiker Schubart behandlet sagnet: et dikt. 

Har lar Ahasverus bo på Karmelberget i en skummel hule, utenfor er det opdynget hjerneskaller av alle dem han har kjent og elsket. I vilt raseri slynger han sin fars, sine hustruers, sine barns hjerneskaller nedover berget. De faller fra sten til sten og knuses "I har kunnet dø, I har kunnet tilintetgjøes", roper han "men jeg ulykkelig må stadig leve på mig hviler stadig den forferdelige dom!". 

De fleste mennesker klager over livets korthet. Den evige jødes skjebne er så uendelig tragisk fordi han aldri kan få dø.

Skrevet av P.O, 1935No comments: